Zajmujemy si? tworzeniem kompleksowych, interaktywnych rozwi?za?? dla firm, instytucji i osób prywatnych. Projektujemy opraw? graficzn? serwisów internetowych, a tak??e tworzymy autorskie narz?dzia do zarz?dzania ich tre??ci?, które umo??liwiaj? m.in. samodzieln? budow? i rozbudow? struktury strony oraz szybk? aktualizacj? tre??ci. W oparciu o aplikacje CMS przygotowujemy: sklepy internetowe, portale, strony firmowe.

Przy ka??dym zamówieniu realizujemy us??ug? skutecznej promocji. Bez pozycjonowania, strona firmowa pozosta??aby tylko drog? wizytówk?. Skuteczno??? pozycjonowania b?d? mogli pa??stwo sprawdzi? w szczegó??owych statystykach, dost?pnych w panelu administracyjnym. Nasze strony opieraj? si? na j?zykach HTML5, Php oraz Javascript. Dbamy, aby strona by??a funkcjonalna, a poruszanie si? po niej - proste i zrozumia??e. Na pierwszym miejscu stawiamy na efektywno??? i ??atwo??? nawigacji.

Naszym du??ym atutem jest indywidualne podej??cie do realizowanych projektów, zarówno na etapie grafiki jak i wdro??enia. Przygotowujemy niestandardowe modu??y, integracje, jak te?? doradzamy i wdra??amy systemy automatycznej wymiany danych z partnerami, dostawcami np. z programami magazynowymi, stronami www dostawców.

Wszystkie nasze strony optymalizujemy dla szybkiego dzia??ania, by strona nie obci???a??a zb?dnie serwera i ??adowa??a si? mo??liwie szybko nawet i na gorszej jako??ci ???czach.

Projektowanie efektywnych stron internetowych jest nasz? pasj?, zajmujemy si? tym od 2002 roku. W tym czasie stworzyli??my autorsk? aplikacje CMS do budowy strony i sklepu internetowego.

Skontaktuj si? z nami, zadaj pytanie w zak???dce kontakt.

Do zobaczenia.