1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ??adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Istnieje mo??liwo??? korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies. Je??li U??ytkownik Serwisu nie wyra??a zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczy? w ustawieniach przegl?darki opcj? odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przes??ania.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno??ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu, z którego u??ytkownik ???czy si? z internetem i wchodzi na stron? internetow? www.laptopservice.pl  i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

a) dostosowania zawarto??ci stron internetowych Serwisu do preferencji U??ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; w szczególno??ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U??ytkownika Serwisu i odpowiednio wy??wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U??ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci

c) zapami?tania historii odwiedzanych stron w Serwisie.

4. Stosowane przez Serwis cookies s? bezpieczne dla urz?dzenia U??ytkownika. W szczególno??ci t? drog? nie jest mo??liwe przedostanie si? do urz?dze?? U??ytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z??o??liwego.

5. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  oraz „sta??e”. Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy???czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta??e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U??ytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie s??u???ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy??lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika. U??ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka??dym czasie zmiany ustawie?? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno??ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs??ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d?? informowa? o ich ka??dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U??ytkownika Serwisu. Szczegó??owe informacje o mo??liwo??ci i sposobach obs??ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, ??e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp??yn?? na niektóre funkcjonalno??ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.