Jak prawid??owo wymieni─? digitizer w smartfonie

Jak prawid??owo wymieni─? digitizer w smartfonie

W ka??dym smartfonie obowi─?zuj─? pewne, wspólne zasady, którymi nale??y si─? kierowa─?. Przede wszystkim dobrze mie─? zestaw plastikowych narz─?dzi do wymiany ekranu, dost─?pnych cz─?sto razem z nowym digitizerem. Wa??ne, ??eby nie dokonywa─? naprawy za pomoc─? ostrych rzeczy. Widywa??em filmy na YouTubie, ukazuj─?ce ??mia??ków d??ubi─?cych w obudowie p??askim ??rubokr─?tem. Chwila nieuwagi mo??e sko??czy─? si─? porysowanym, albo nawet uszkodzonymwy??wietlaczem. Koniecznie te?? musimy posiada─? ta??m─? monta??ow─?, dost─?pn─? za par─? z??otych w Internecie.

Oprócz tego niezawodnym oka??e si─? dobry p??yn do czyszczenia ekranów ciek??okrystalicznych i rozpuszczaj─?cych t??uszcz oraz klej. Ca??kiem niez??ym wyborem b─?dzie te?? sam p??yn antystatyczny do ekranów, dost─?pny za kilkana??cie z??otych. W ostateczno??ci p??yn do szyb tak??e mo??e zda─? egzamin.

Tak samo wa??na b─?dzie ??ciereczka z mikrow??ókien, któr─? równie?? mo??na zamówi─? razem z digitizerem, foli─? ochron─? albo szk??em hartowanym. Je??eli korzystacie z okularów, na pewno macie tak─? sam─?, albo lepsz─?, w futerale. Grunt, to ??ciereczka, która nie gubi w??ókien i nie odkleja od siebie kurzu. Równie dobrze mo??na zast─?pi─? ??ciereczk─? p─?dzelkiem. Dobrze te?? zaopatrzy─? si─? w par─? gumowych r─?kawiczek.

Udost─Öpnij

Komentarze