REGULAMIN PRZYJĘCIA SPRZĘTU DO SERWISU
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych sprzętu elektronicznego (w szczególności komputerów, laptopów,
projektorów ) przez firmę BR EURO-EXPER LAPTOPSERVICE z siedzibą UL. EMILII GIERCZAK 35/9 78-100 KOŁOBRZEG, zwaną dalej Serwisem.
2. Miejscem przyjmowania i wydawania sprzętu przez Serwis jest BR EURO-EXPER LAPTOPSERVICE UL. EMILII GIERCZAK 35/9 78-100 KOŁOBRZEG.
3. Zleceniodawcą (Klientem) jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi naprawy serwisowej.
4. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest podpisany przez Serwis i Zleceniodawce protokół lub formularz przyjęcia do
Serwisu, zwany dalej Protokołem.
5. Oddanie sprzętu do Serwisu oraz złożenie podpisu na Protokole, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego zarazem umowę, na
podstawie której świadczona jest usługa naprawy. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez
obie strony.
6. Protokół jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z Serwisu i musi on zostać zwrócony Serwisowi przy odbiorze. Serwis ma prawo
wydać sprzęt każdej osobie, która posłuży się oryginałem Protokołu. W przypadku zagubienia Protokołu dopuszcza się wylegitymowanie odbiorcy w
celu wydania sprzętu.
7. Wydanie sprzętu następuje po zapłaceniu przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonane usługi oraz innych kwot należnych Serwisowi w
ustalonej wysokości.
8. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Serwisowi danych osobowych Zleceniodawcy zawartych w Protokole. Złożenie zlecenia
serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie
niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.).
9. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych z bazy Serwisu, unieważniana jest Gwarancja ze względu na brak możliwości potwierdzenia
wykonania naprawy przez Zleceniobiorcę.
10. Dostarczając sprzęt do Serwisu, Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. Za uszkodzenia powstałe na skutek
niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu, Serwis nie odpowiada.
11. Serwis nie uczestniczy w kosztach związanych z dostarczeniem sprzętu do Serwisu i z Serwisu, strat materialnych i niematerialnych wynikających z
przestoju pracy oraz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych oraz za
uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do i z Serwisu.
12. Serwis nie odpowiada za dane znajdujące się na dyskach twardych lub innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie oraz dostarczonych z nimi
akcesoriach. Na życzenie Zleceniodawcy Serwis odpłatnie może wykonać archiwizację wskazanych danych.
13. Za akcesoria pozostawione w sprzęcie, a nie wpisane przez Zleceniodawcę w Protokole, Serwis nie odpowiada.
14. Po upływie 30 dni roboczych od momentu zawiadomienia Zleceniodawcy o zakończeniu naprawy, w przypadku nieodebrania sprzętu, będzie
naliczona opłata w kwocie 20 zł brutto dziennie za składowanie (magazynowanie) sprzętu. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego
wskazany, a nie wynikający z błędu Serwisu, nie zwalnia Zleceniodawcy z opłaty magazynowej przed wydaniem sprzętu.
15. Po upływie 90 dni, nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela (Zleceniodawcę) w rozumieniu art. 180
Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 K. C., Serwis nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
16. Serwis nie odpowiada za usterki zatajone lub niewymienione przez Zleceniodawce podczas procesu przyjęcia sprzętu.
17. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw. Na wykonane usługi Serwis udziela 3 miesięcznej Gwarancji z wyjątkiem sprzętu, który
uległ zalaniu bądź uszkodzeniu ze strony instalacji zasilającej lub wyładowań atmosferycznych. Wymienione w sprzęcie elementy mogą być objęte
indywidualną gwarancją ich producenta (sprzedawcy). Gwarancja nie obejmuje zwykłych czynności regulacyjnych, konfiguracyjnych, zwykłego
zużycia materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania, systemów operacyjnych oraz firmware.
18. Serwis dołoży wszelkich starań, aby wady ujawnione w okresie Gwarancji zostały usunięte w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności
reklamacji.
19. Trwale uszkodzony sprzęt poddawany jest utylizacji, o ile Zleceniodawca nie zastrzeże inaczej w Protokole.
20. Wadliwie działający sprzęt w wyniku instalacji własnej oprogramowania dokonanej przez Zleceniodawcę, nie podlega reklamacji na wykonane usługi.
21. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.
22. Serwis zastrzega sobie prawo wysłania sprzętu lub jego elementów do serwisów zewnętrznych. W takim przypadku okres naprawy może zostać
wydłużony do 30 dni roboczych.
23. Wszelkie niezgodności usługi serwisowej z umową muszą być zgłoszone niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia
niezgodności. Uszkodzenia mechaniczne, muszą być zgłoszone niezwłocznie przy odbiorze sprzętu z Serwisu.
Naprawy gwarancyjne
24. Serwis wykonuje naprawy wyłącznie pogwarancyjne.
25. Po przeprowadzeniu diagnozy, Serwis może zmienić kwalifikację naprawy zgłoszonej przez Zleceniodawce jako „Gwarancyjna”.
26. Czas naprawy gwarancyjnej w przypadku braków formalnych ze strony Zleceniodawcy (np. braku karty gwarancyjnej, kopii dokumentu zakupu)
biegnie od momentu usunięcia tych braków przez Zleceniodawcę. Serwis może odmówić naprawy w przypadku braków formalnych.
27. Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Serwis nieodpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji producenta lub w
Regulaminie. Serwis zastrzega sobie prawo do nieuznania nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji jeżeli nastąpiła ingerencja w sprzęt, zostały
zerwane plomby gwarancyjne, sprzęt został uszkodzony mechanicznie lub uszkodzenie jest następstwem eksploatacji w sposób niezgodny z
przeznaczeniem sprzętu.

Naprawy pogwarancyjne

28. W przypadku niepoinformowania Serwisu o trwającej gwarancji producenta sprzętu, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę tej gwarancji.
29. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia sprzętu do naprawy pogwarancyjnej bez podania przyczyny.
30. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych.
31. Wymienione podczas naprawy części nie podlegają zwrotowi Zleceniodawcy.
32. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Zleceniodawcy nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty.
33. W przypadku rezygnacji z naprawy i gdy Serwis zakupił już wymagane do naprawy części, Zleceniodawca zostanie obciążony poniesionymi przez
Serwis kosztami.
34. Koszt diagnozy, gdy Zleceniodawca nie zdecyduje się na naprawę pozostawionego sprzętu w Serwisie, wynosi 50 zł brutto w przypadku projektorów i drukarek, w przypadku laptopów jest bezpłatny. Opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z naprawy lub nie stwierdzenia usterki opisanej w Protokole.
35. Sprzęt zostanie zdiagnozowany jedynie pod kątem usterki zgłoszonej przez Zleceniodawce w Protokole. Minimalny czas oczekiwania na diagnozę i
wycenę kosztu naprawy (kosztorys) wynosi 3 dni robocze.
36. Czas wykonania naprawy uzależniony jest od dostępności części zamiennych i w szczególnych przypadkach może przekroczyć ustawowy termin.
37. Zleceniodawca upoważnia Serwis do przeprowadzenia na sprzęcie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu wykonania diagnozy i
naprawy, a w szczególności wymiany podzespołów, lutowania, wygrzewania, demontażu, otwierania, czyszczenia i przetwarzania danych.
38. Jeśli koszt naprawy nie przekroczy 150 zł brutto, naprawa zostanie wykonana bez konsultacji kosztów ze Zleceniodawcą. W innym przypadku
naprawa będzie kontynuowana po uprzedniej konsultacji oraz uzyskaniu zgody od Zleceniodawcy.
39. W przypadku gdy po przedstawieniu kosztorysu, w trakcie wykonywania usługi, okaże się że dalsza naprawa wymaga dodatkowych czynności lub
części nie uwzględnionych w kosztorysie, Serwis niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę. W takim przypadku Zleceniodawcy przysługuje
prawo do rezygnacji z naprawy po pokryciu dotychczasowych kosztów Serwisu.